Ce restricții prevede prelungirea stării de alertă. DOCUMENTUL integral

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă a prelungit cu 30 de zile starea de alertă începând din 15 octombrie. Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1 Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 15.10.2020. Art. 2 Măsurile de […] Articolul Ce restricții prevede prelungirea stării de alertă. DOCUMENTUL integral apare prima dată în Observatorul Prahovean.

Ce restricții prevede prelungirea stării de alertă. DOCUMENTUL integral

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă a prelungit cu 30 de zile starea de alertă începând din 15 octombrie.

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o
perioadă de 30 zile, începând cu data de 15.10.2020.

Art. 2 Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2,
necesar a fi adoptate începând cu data de 15.10.2020, în contextul epidemiologic actual,
sunt prevăzute în anexa 1.

Art. 3 Se aprobă lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se
instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în vigoare începând cu data de 15.10.2020, prevăzută în anexa 2.

Art. 4 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020
se completează la art. 3, alin. (1), cu două noi litere astfel:
 ”y) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie,
returnate în procedură accelerată.”;
 ”z) angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează
deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor
contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat
cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național, precum și un document
justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat”.
Art. 5 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020
se completează la art. 3, cu un aliniat nou după aliniatul (3), astfel:
 ”(4) Testele SARS-CoV-2 solicitate potrivit prevederilor alin. (1) și (2) trebuie
efectuate la laboratoare autorizate, iar rezultatele este necesar să conțină inclusiv datele
de identificare ale persoanelor pentru care au fost efectuate testele”.

Art. 6 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020
se modifică la art. 5 alin 1 și va avea următorul cuprins:
„(1)Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale
legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale
în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică
– în program de hemodializă),preschimbare documente de identitate, părăsirea țării,
efectuare testului prevăzut la art. 3 alin (3) ș.a., poate fi analizată suspendarea
temporara a măsurii de carantină prevăzută la art. 2 și art. 4, pe baza documentelor
justificative.”

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.
Art. 8 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Documentul poate fi descărcat de aici: stare de alertă

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE
DURATA STĂRII DE ALERTĂ

1. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a serviciilor
voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București-Ilfov
pentru situații de urgență, precum și a poliției locale de către Direcția generală de
poliție a Municipiului București/inspectoratele județene de poliție.

2. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor
rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale
pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile
și stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de sănătate publică
județene, respectiv a municipiului București.

3. Se propune testarea săptămânală, prin grija direcțiilor de sănătate publică, a
personalului de îngrijiri care își desfășoară activitatea în așezămintele prevăzute la pct.
2.

4. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și
organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu
respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la
nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor de
prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente.

5. Se menține obligația desfășurării în regim permanent a activității tuturor
centrelor operative pentru situații de urgență cu activitatea temporară, precum și a
Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor
județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

6. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție în
spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul
de muncă, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne.

7. Se menține posibilitatea izolării și carantinării în condițiile art. 7, 8 şi 11 din
Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în
situaţii de risc epidemiologic şi biologic.

8. Se consideră necesară instituirea obligației de purtare a măștii de protecție,
astfel încât să acopere nasul şi gura, în județele/localitățile unde incidența cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori pentru
toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise,
cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane şi altele
asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje,
exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea
instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.

9. În condițiile pct. 8 Administratorii/Proprietarii spațiilor publice deschise
afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în
spațiile respective, la solicitarea comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti
pentru situaţii de urgenţă.
5

10. Se consideră necesară instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel
încât să acopere nasul şi gura, în județele/localitățile unde incidența cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, pentru toate
persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.

11. Se consideră necesară instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel
încât să acopere nasul și gura, pentru candidații și echipele de campanie în timpul
evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor
pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020.

12. Se consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și
desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de
întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale,
științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor
organizate și desfășurate potrivit punctelor 13-29.

13. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive,
constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe
teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun
al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății.

14. Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori,
numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului
și al ministrului sănătății.

15. În condițiile pct. 13, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști,
legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite
sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise
numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se
asigure minimum 7 mp/persoană.

16. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,
studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau
concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în
aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
culturii și al ministrului sănătății.

17. În condițiile pct. 16 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor,
instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului
până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele
14 zile a cazurilor din județe/localități este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de
locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului,
dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai
mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea
incidenței de 3/1.000 de locuitori.

18. În condițiile pct. 16 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in
sunt permise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14
zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții
unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3
persoane, iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai
cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de
6
minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție.
Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în
ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.

19. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se
desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de
protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.

20. În condițiile pct. 19, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2,organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu
participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se
desfășoară respectiva activitate.

21. Se propune interzicerea participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase
prevăzute la pct. 19 a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în
care se desfășoară aceste activități.

22. Se menține interzicerea activităților recreative și sportive desfășurate în aer
liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care
nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu
ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul
agriculturii și dezvoltării rurale.

23. Se propune interzicerea organizării de evenimente private (nunți, botezuri,
mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale,
restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.).

24. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți,
inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri
europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de
maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică
stabilite în ordinul ministrului sănătății.

25. Se permite organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în
domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților
specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog.

26. Se permite organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul
diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în
România, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4
mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.

27. Se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea
adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri cu un număr de participanți
de maximum 100 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți
participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în
spațiul în care se desfășoară mitingul;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea
unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe
perioada desfășurării mitingului;
7
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

28. Se permite organizarea și desfășurarea evenimentelor/întrunirilor în cadrul
campaniei electorale cu obligația organizatorilor de a asigura respectarea
următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toți
participanții la evenimente/întruniri;
b) efectuarea triajului observațional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor,
pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară
evenimentele/întrunirile;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la
evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;
d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile
în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
e) limitarea numărului participanților la maximum 20, în cazul
evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora
la maximum două ore;
f) limitarea numărului participanților la maximum 50, delimitarea prin semne
vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în
cazul evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor desfășurate în aer liber;
g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un
grup la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;
h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul
acțiunilor din ușă în ușă;
i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă
electorală, înaintea începerii acțiunii;
j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

29. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților pentru
persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași
familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

30. Se propune menținerea interzicerii intrării pe teritoriul României, prin punctele
de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit OUG
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările
ulterioare, cu următoarele excepții:
a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului
Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un
document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document
echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis
de ședere sau un alt document echivalent, cadre medicale, cercetători în domeniul
medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte categorii de
personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
8
e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al organizațiilor
internaționale, precum și membrii familiilor acestora care îi însoțesc în misiuni
permanente pe teritoriul România, personalul militar sau personalul care poate
asigura ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției
consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive
umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013
al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor
și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei
cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către
un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, precum și persoane returnate
în baza acordurilor de readmisie;
i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;
j) străinii și apatrizii, muncitorii înalt calificați, dacă angajarea acestora este
necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau
desfășurată în străinătate;
k) străinii și apatrizii, lucrătorii transfrontalieri, lucrătorii sezonieri din
agricultură, personalul navigant, maritim și fluvial;
l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții
sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii;
m)membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual,
personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează
pe teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor
documente justificative.
31. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită la
pct. 30 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în
state terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor
temporare asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.
32. Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12 din Legea nr. 136/2020
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic.
33. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre și
dinspre țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de
Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru
Situații de Urgență, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din
România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se face prin
hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență

Articolul Ce restricții prevede prelungirea stării de alertă. DOCUMENTUL integral apare prima dată în Observatorul Prahovean.